Časté otázky

PT KLUB – karta pre našich verných zákazníkov

 

Čo je bonusový PT klub?

Je to bonusový systém pre verných zákazníkov nakupujúcich motorové palivá, tovary a služby na čerpacích staniciach prevádzkovaných spoločnosťou PETROLTRANS, a.s. označených logom OKTAN alebo logom PETROLTRANS v rámci Slovenskej republiky, v ktorom je možné zbierať PT body alebo uplatňovať okamžité zľavy.

Kto sa môže stať členom bonusového PT klubu?

Členom PT klubu sa môže stať fyzická osoba (vrátane SZČO) staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s podmienkami registrácie uvedenými v registračnom formulári a zároveň s Všeobecnými obchodnými podmienkami PT klubu dostupnými priamo na čerpacej stanici alebo na www.ptklub.sk

Kde môžem získať bonusovú PT kartu?

PT kartu je možné získať na čerpacích staniciach prevádzkovaných spoločnosťou PETROLTRANS, a.s. a označených logom OKTAN alebo logom PETROLTRANS.

Kde akceptujú PT kartu?

Na všetkých čerpacích staniciach prevádzkovaných spoločnosťou PETROLTRANS, a.s. Aktuálny zoznam čerpacích staníc je uvedený na www.ptklub.sk

Čo musím splniť, aby som sa stal/a členom bonusového PT klubu?

Na začiatok je potrebné vypísať registračný formulár dostupný priamo na čerpacej stanici, následne ho odovzdať obsluhe čerpacej stanice na základe čoho Vám obsluha vydá PT kartu a zaeviduje Vaše osobné údaje v našom systéme, čím sa stávate členom v bonusovom PT klube.

Je platnosť bonusovej PT karty časovo obmedzená?

Platnosť PT kariet nie je časovo obmedzená.

Kedy môžem začať čerpať výhody bonusového PT klubu? 

Výhody bonusového PT klubu je možné začať čerpať okamžite po získaní PT karty, teda hneď pri prvom nákupe.

Ako môžem zbierať PT body a uplatňovať okamžitú zľavu?

Zbieranie PT bodov a uplatňovanie okamžitej zľavy je možné ihneď pri realizovaní nákupu za použitia PT karty, ktorú je potrebné predložiť obsluhe čerpacej stanice pred zaplatením za zrealizovaný nákup. Výber výhody je na držiteľovi PT karty. Pri výbere okamžitej zľavy bude zľava zohľadnená hneď pri platení a to len za palivá . Pri výbere zbierania bodov Vám budú na PT kartu pripísané PT body za zrealizovaný nákup a svoj aktuálny stav PT bodov uvidíte na pokladničnom doklade po zrealizovaní nákupu alebo sa môžete informovať u obsluhy čerpacej stanice.

Kde sa môžem informovať o aktuálnom zostatku PT bodov?

Členovia sa môžu informovať o svojom aktuálnom množstve nazbieraných PT bodov kedykoľvek u obsluhy čerpacej stanice po predložení PT karty, rovnako je stav PT bodov uvedený na pokladničnom bloku pri akejkoľvek realizovanej platbe s použitím PT karty.

Kedy môžem začať míňať PT body na odmeny?

Míňať PT body môžete ihneď po nazbieraní dostatočného počtu PT bodov potrebných k získaniu adekvátnej odmeny.

Na čo môžem míňať svoje získané PT body?

PT body si môžete minúť:

• Za tovary a služby dostupné priamo na čerpacej stanici označené cenovkami s uvedením potrebného počtu PT bodov a doplatkom

• Za motorové palivo minutím dostatočného počtu PT bodov a doplatkom v zmysle aktuálneho PT cenníka dostupného priamo na čerpacej stanici alebo na www.ptklub.sk

Kde sa môžem dozviem viac o aktuálnych akciách PT klubu?

Aktuálne prebiehajúce alebo pripravované akcie sú zverejnené na čerpacej stanici, u obsluhy čerpacej stanice a dostupné na www.ptklub.sk

Je platnosť PT bodov časovo obmedzená?

Áno, PT body nazbierané počas jedného kalendárneho roka (t.j. od 01.01. do 31.12.), majú platnosť vždy do konca februára nasledujúceho roka po ich získaní. Následne sa nevyužité PT body vymažú.

Môžem previesť PT body z jednej bonusovej PT karty na inú PT kartu?

Prevod PT bodov z jednej PT karty na druhú je možný, ale len v prípadoch, ak člen stratil alebo výrazne opotreboval, prípadne znehodnotil PT kartu, a to až takým spôsobom, že už nie je možné ju opätovne použiť.

Ako môžem požiadať o prevedenie PT bodov?

Prevod PT bodov sa vykoná tak, že člen fyzicky odovzdá pôvodnú PT kartu (ak sa nejedná o stratu PT karty) na ktorejkoľvek čerpacej stanici prevádzkovanej spoločnosťou PETROLTRANS, a.s. a označených logom OKTAN alebo logom PETROLTRANS a zároveň vyplní formulár „Výmena PT karty z dôvodu poškodenia, zničenia alebo straty PT karty“, ktorý následne odovzdá obsluhe a tá vydá členovi novú PT kartu s novým číslom. Pôvodná PT karta po prevode nazbieraných PT bodov automaticky zaniká/je znehodnotená.

Do kedy budú moje PT body prevedené?

Prevod PT bodov z pôvodnej PT karty na novú PT kartu bude realizovaný najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia Vašej požiadavky.

Môže byť prevod PT bodov spoplatnený?

Prevod PT bodov je spoplatnený v prípade straty PT karty. V takom prípade bude členovi PT klubu účtovaný poplatok vo výške 5 €, a to ihneď pri odovzdávaní vypísaného formulára „Výmena PT karty z dôvodu poškodenia, zničenia alebo straty PT karty“ obsluhe čerpacej stanice, kde člen vpíše do kolónky „iné“, že žiada o presun PT bodov.

Sú moje osobné údaje chránené?

Spracovanie Vašich osobných údajov v rámci členstva v bonusovom PT klube sa spravuje zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov č. a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Môžem nakúpiť motorové palivo za PT body?

 Áno, avšak potrebný počet PT bodov sa riadi platným PT cenníkom dostupným na čerpacích staniciach a na www.ptklub.sk. Aktuálny PT cenník platný od 06.12.2019 je:

– 80 bodov = 1 liter štandardného paliva za doplatok 0,05 €/liter

– 160 bodov = 1liter prémiového paliva za doplatok 0,05 €/ liter

 

Môžem nakúpiť za PT body aj tovary?

Riadi sa aktuálne platným PT katalógom, ktorý uvádza podmienky čerpania nazbieraných bodov za tovar v shope. Zákazník môže vymeniť nazbierané PT body za vybrané tovary uvedené v PT katalógu. Každý „bonusový tovar“ má svoju hodnotu vyjadrenú počtom PT-bodov. Zákazník si môže vybrať tovar odpovedajúci počtu bodov, ktoré nazbieral a bonusový tovar získa za doplatok 0,05 €.

Nákup služieb auto-umyvárky za PT body

Riadi sa aktuálne platným PT cenníkom umývacej linky, ktorý uvádza ako pripisovanie PT bodov, tak aj čerpanie PT bodov.
PT karta umožňuje zákazníkom čerpať výhody aj pri použití služieb umývacej linky. Výhoda spočíva v tom, že zákazník zbiera PT body za každé umytie auta. Následne pri nazbieraní potrebného počtu bodov si ich môže vymeniť za program odpovedajúci počtu nazbieraných PT bodov a príslušný program zákazník získava za doplatok 0,05 €.

TEŠÍME SA NA VÁS

V sieti čerpacích staníc prevádzkovaných spoločnosťou PETROLTRANS, a.s. a označených logom OKTAN.

Adresa

PETROLTRANS, a.s.
Dlhé Hony 5268/9
058 01 Poprad

IČO: 36 592 170
Spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10529/P

Zľavy PT KLUBU

Kontaktujte nás